تبلیغات
 این قالب یکی دیگراز قالبهای استقلالی میباشد که درهدران عکس فرهادمجیدی ومحمودفکری دوتن ازپیشکسوتان

ومتعصبین استقلال کارشده است قالب قشن
گ
یست ودرضمن به راحتی هدران قابل تغییرمیباشد.دوستان عزیزی که ازاین

قالب درسیستم بلاگفا استفاده میکنید ان قسمتی که به رنگ نارنجی نوشته شده است را حتما پاک نمایید.این قسمت را

برای این درانجا قرارش دادم وحذفش نکردم بخاطراینکه اولا امانت داری کرده باشم دوما درسیستم های دیگری که

ازقالبهای بلاگفا میشه استفاده کرد انوقت این قسمت نارنجی را حذف نفرمایید وبگذارید درسیستم جدیدی که میخواهیداین

کدقراربگیرد.فقط بخاطر رسم امانت داری وزحمتی که بخاطراین قالب کشیده اند.ممنون .سپاسگزارم.

بابک استقلالی خادم وخدمتگزار استقلال

 قالب استقلالی


<html><head><meta
http-equiv="Content-Language"
content="en-us"><title><-BlogAndPostTitle-></title><meta
 http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8"><meta name="designer"
content="TakGraph"><meta name="designerUrl"
content="http://www.1code.mihanblog.com/"><meta
name="language" content="Farsi"><meta name="author"
content="<-BlogAuthor->"><meta
name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> -
<-BlogDescription->"><meta name="keywords"
content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->,
Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs,
TakGraph"><link rel="alternate" type="application/rss+xml"
 title="<-BlogTitle->"
href="<-BlogXmlLink->" /><link
href="http://dl-98fazmusic.persiangig.com/esteghlal-mihanblog/style.css"
 type="text/css" rel="stylesheet"><link rel="stylesheet"
type="text/css"
href="http://dl-98fazmusic.persiangig.com/css-98faz.tk.css"><script
 
src="http://facenama.com/themes/basic/js/tipsy.js"></script>
<script
 language="javascript">  function
GetBC(lngPostid)  
{      
intTimeZone=<-BlogTimeZone->;     
 
strBlogId="<-BlogId->";     
 
intCount=-1;     
 
strResult="";     
 try {      for
(i=0;i<BlogComments.length;i+=2)   
  {   
       if
(BlogComments[i]==lngPostid)   
      
intCount=BlogComments[i+1] ;     
}         
 }  catch( e)
{         
 }    if ( intCount==-1) 
strResult="نظر دهید";    if (
intCount==0)  strResult="نظر
بدهید";    if ( intCount==1) 
strResult="یک نظر";    if (
intCount>1)  strResult=intCount + " نظر" ; 
  strUrl="/comments/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" +
 lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;  strResult
="<a href=\"javascript:void(0)\"
onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl +
"','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no
 ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + "
</a>" ;  document.write ( strResult )
; } function OpenLD(){ 
window.open('/links','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no
 ,width=500px,height=500px');  return
true;}</script></head><!---
template31-blogfa-version:2 ---><!--- Design By :
wWw.1code.mihanblog.com ---><body
bgcolor="#484848"><table border="0" width="100%"
cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td><div
class="bala"><table border="0" width="100%"
cellspacing="0" cellpadding="0"
height="41"><tr><td
width="16"></td><td><!--------------
 search ---------------><div
class="search"><form method="Get" target="_blank"
action="http://google.com/search" class=sch><input
name="sitesearch" value="<-BlogUrl->"
type="hidden"><p
dir="rtl"></a><input type="submit" value=" "
 class=but><input type="text" name="q" size="21"
class=txt></p></form></div><!--------------
 search ---------------></td><td
width="659"><p dir="rtl" align="right"><font
 color="#353535">...</font><a
href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو
مطالب</a><a
href="mailto:<-BlogEmail->">پست
الکترونیک</a><a target="_blank"
href="<-BlogXmlLink->">لینك rss
</a><a target="_blank" href="/posts/">عناوین
 مطالب وبلاگ</a><a target="_blank" 
title="حرفه ای ترین قالب های وبلاگ"
href="http://www.1code.mihanblog.com">تک
کد</a></td><td
width="95"><table border="0" width="100%" cellspacing="0"
cellpadding="0" height="22"><tr><td
style="background-image:
url('http://dl-98fazmusic.persiangig.com/esteghlal-mihanblog/18.jpg');
background-repeat: no-repeat"><p align="center"
dir="rtl"><span dir="ltr"><a
href="<-BlogUrl->"><font
color="#444647">صفحه
نخست</font></a></span></td></tr></table></td><td
 
width="19"> </td></tr></table></div></td></tr></table><div
 align="center"><table border="0" bgcolor="" width="1004"
dir="rtl" cellspacing="0" cellpadding="0"
id="table154"><tr><td background=""
style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #969696; line-height:
 150%; background-repeat: repeat-y"><table border="0"
width="100%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
height="12"></td></tr>  
     <!---------- he
----------------------------><tr><td><table
 border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"
height="200"><tr><td
width="26"> </td><!----------
address-image ---------><td style="background-image:
url('http://dl-98fazmusic.persiangig.com/esteghlal-mihanblog/heder-esteghlal-1.png');
 background-repeat: no-repeat"><!---------- address-image
---------></td><td
width="26"> </td></tr></table></td></tr><!----------
 he ---------------------------->   
    <tr><td
height="12"></td></tr>  
    
<tr><td><table border="0"
width="100%" id="table8"
cellspacing="0"><tr><td width="16"
valign="top" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333;
 line-height:
150%"><br></td><td
valign="top" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333;
 line-height: 150%"
width="181"><BlogCategoriesBlock><table
border="0" width="99%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
width="31%"><div
class="menu-b-2"></div></td><td
 width="69%"><div class="menu-b-1"><div
class="menu-b-text">موضوعات</div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"><div class="menu-v-1"><div
class="menu"><BlogCategories><div
class="vmenu2"><a href="<-CategoryLink->"
><-CategoryName-></font></a></div></BlogCategories><br></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"
height="15"></td></tr></table></BlogCategoriesBlock><BlogLinksBlock><table
 border="0" width="99%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
width="31%"><div
class="menu-b-6"></div></td><td
 width="69%"><div class="menu-b-1"><div
class="menu-b-text"><span lang="fa"> 
</span>همکاران</div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"><div class="menu-v-1"><div
class="menu"><div class="vmenu2"><a
target="_blank" title="تک گراف : قالب وبلاگ"
href="http://www.1code.mihanblog.com" >قالب
وبلاگ</a></div><div
class="vmenu2"><a target="_blank" title=""
href="www.1code.mihanblog.com"
>استخاره</a></div><BlogLinks><div
 class="vmenu2"><a target="_blank"
href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks><div
 class="vmenu2"><a target="_blank" title="تم دیزاینر :
قالب بلاگفا" href="http://www.1code.mihanblog.com" >قالب
بلاگفا</a></div><br></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"
height="15"></td></tr></table></BlogLinksBlock><BlogAuthorsBlock><table
 border="0" width="99%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
width="31%"><div
class="menu-b-8"></div></td><td
 width="69%"><div class="menu-b-1"><div
class="menu-b-text"><span
lang="fa">نویسندگان</span></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"><div class="menu-v-1"><div
class="menu"><BlogAuthors><div
class="vmenu2"><a
href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div></BlogAuthors></div><br></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"
height="15"></td></tr></table></BlogAuthorsBlock><!----------
 logo list --------------------------><table border="0"
width="99%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
width="31%"><div
class="menu-b-5"></div></td><td
 width="69%"><div class="menu-b-1"><div
class="menu-b-text">لوگوی
ها</div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"><div class="menu-v-1"><div
class="menu"><font color="#FFFFFF" face="Tahoma"
style="font-size: 9pt">   
<marquee onMouseOver="this.stop()" onMouseOut="this.start()"
direction="up" scrolldelay="2" height="113" scrollamount="1" width="176"
 style="text-align: center"><!------------ address
-------------><center><a href="ادرس سایت"
target="_blank" title="توضیحات 
لوگو"><!------------ address
-------------><!---------- address-logo
----------><img
src="http://dl-98fazmusic.persiangig.com/esteghlal-mihanblog/211232.jpg"
 style="border: medium none" ><!---------- address-logo
----------></font></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"
height="15"></td></tr></table><!----------
 logo list
--------------------------><BlogTagsBlock><table
 border="0" width="99%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
width="31%"><div
class="menu-b-12"></div></td><td
 width="69%"><div class="menu-b-1"><div
class="menu-b-text"><span lang="fa">برچسب
ها</span></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"><div class="menu-v-1"><div
class="menu"><div
class="text"><BlogTags><a
href="<-TagLink->"
title="<-TagCount->"><-TagName-></a>
 ,
</BlogTags></div><br></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"
height="15"></td></tr></table></BlogTagsBlock><table
 border="0" width="99%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
width="31%"><div
class="menu-b-7"></div></td><td
 width="69%"><div class="menu-b-1"><div
class="menu-b-text"><span lang="fa">دیگر
موارد</span></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"><div class="menu-v-1"><div
class="menu"><table border="0" width="100%"
cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td
width="4"> </td><td><div
 class="other" >    <p
dir="ltr"><-BlogCustomHtml-></div></td><td
 
width="4"> </td></tr></table><br></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"
height="15"></td></tr></table><br></td><td
 valign="top" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color:
#333333; line-height: 150%"
width="4"> </td><td valign="top"
style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height:
 150%"><BLOGFA><div
class="menu"><table border="0" width="100%"
cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td><div
class="post-b"><div class="post-text-b"><a
href="<-PostLink->">   
<font face="Times New Roman"><span
style="font-size:
14pt"><-PostTitle-></span></font></a></div></div></div></td></tr><tr><td><div
 class="post-v-1"><div class="post-v-2"><div
 
class="post-v-3"><-PostContent-><br><BlogPostCategoriesBlock><br>::
 موضوعات مرتبط: <BlogPostCategories separator="، "
><a
href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></BlogPostCategories></BlogPostCategoriesBlock><BlogPostTagsBlock><br>::
 برچسب‌ها: <BlogPostTags separator=", "><a
href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags></BlogPostTagsBlock><br><BlogExtendedPost><a
 href="<-PostLink->"
title="<-PostCategory->" ><b>» ادامه ی
 
مطلب</b></a></BlogExtendedPost></div></div></div></td></tr><tr><td><div
 class="post-p-1"><table border="0" width="100%"
cellspacing="0" cellpadding="0"
height="43"><tr><td
rowspan="2"><div class="post-text-p"><img
border="0"
src="http://dl-98fazmusic.persiangig.com/esteghlal-mihanblog/23.jpg">نویسنده
 : <-PostAuthor-> <img border="0"
src="http://dl-98fazmusic.persiangig.com/esteghlal-mihanblog/24.jpg">تاریخ
 : <-PostDate-></td><td width="100"
height="16"></td><td width="18"
rowspan="2"> </td></tr><tr><td
 
width="100"><center><BlogComment>.:<script
 
type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script>:.</BlogComment></center></td></tr></table></div></td></tr></table><br><br></div></BLOGFA><center>صفحات
 دیگر : </a><A
href="<-BlogUrl->/author-<-BlogId->.aspx?p=1"
 class='page smaller'>1</A><A
href="<-BlogUrl->/author-<-BlogId->.aspx?p=2"
 class='page smaller'>2</A><A
href="<-BlogUrl->/author-<-BlogId->.aspx?p=3"
 class='page smaller'>3</A><A
href="<-BlogUrl->/author-<-BlogId->.aspx?p=4"
 class='page smaller'>4</A><A
href="<-BlogUrl->/author-<-BlogId->.aspx?p=5"
 class='page smaller'>5</A><A
href="<-BlogUrl->/author-<-BlogId->.aspx?p=6"
 class='page smaller'>6</A><A
href="<-BlogUrl->/author-<-BlogId->.aspx?p=7"
 class='page smaller'>7</A><A
href="<-BlogUrl->/author-<-BlogId->.aspx?p=10"
 class='page
smaller'>8</A></p></div><p><br
 /></p><A
href="http://www.1code.mihanblog.com/"
target=_blank></A></P></center><BlogNextAndPreviousBlock><table
 border="0" width="100%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
width="160"> </td><td
width="111"><BlogPreviousPageBlock><a
title="برای دیدن پست های جدید تر کلیک کنید"
href="<-BlogPreviousPageLink->"><img
border="0"
src="http://dl-98fazmusic.persiangig.com/esteghlal-mihanblog/30.gif"
></BlogPreviousPageBlock></td><td> </td><td
 width="110"><p
align="left"><BlogNextPageBlock><a
title="برای دیدن پست های قدیمی تر کلیک کنید"
href="<-BlogNextPageLink->"><img border="0"
src="http://dl-98fazmusic.persiangig.com/esteghlal-mihanblog/29.gif"
></a></BlogNextPageBlock></td><td
 
width="160"> </td></tr></table><br><br></BlogNextAndPreviousBlock><BlogPreviousItemsBlock><div
 class="menu"><table border="0" width="100%"
cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td><div
class="post-b"><div class="post-text-b">لیست آخرین
مطالب
ارسالی</div></div></div></td></tr><tr><td><div
 class="post-v-1"><div class="post-v-2"><div
 class="post-v-3"><BlogPreviousItems items="20"
><a href="<-PostLink->"
title="<-PostDate->" >»
<-PostTitle-></a><br></BlogPreviousItems><br><br>
 <div style="text-align: center;"><img
alt="http://dl-98fazmusic.persiangig.com/esteghlal-mihanblog/81397bc0630d.jpg"
 
src="http://dl-98fazmusic.persiangig.com/esteghlal-mihanblog/81397bc0630d.jpg"></div>
 
<br><br></div></div></div></td></tr><tr><td><div
 
class="post-p-2"> </div></td></tr></table><br><br></div></BlogPreviousItemsBlock></td><div
 style="height:1px; overflow:hidden;
width:100%;"><br><h1><a
href="http://www.1code.mihanblog.com" >پی سی
هاستینگ</a></h1><h1>  
     <td valign="top"
style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333; line-height:
 150%" width="4"> </td><td
valign="top" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt; color: #333333;
 line-height: 150%"
width="182"><BlogProfile><table border="0"
width="99%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
width="31%"><div
class="menu-b-3"></div></td><td
 width="69%"><div class="menu-b-1"><div
class="menu-b-text">درباره ی
ما</div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"><div class="menu-v-1"><div
class="menu"><p
align="center"><BlogPhoto><img
src="<-BlogPhotoLink->" style="padding:
7px"></BlogPhoto></p><div
class="text"><-BlogAbout-></div><div
 class="vmenu2"><BlogProfileLinkBlock><a
target="_blank"
href="<-BlogProfileLink->">  
 پروفایل مدیر
وبلاگ</a></BlogProfileLinkBlock></div><br></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"
height="15"></td></tr></table></BlogProfile><table
 border="0" width="99%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
width="31%"><div
class="menu-b-4"></div></td><td
 width="69%"><div class="menu-b-1"><div
class="menu-b-text">     <span
lang="fa">  
</span>آرشیو</div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"><div class="menu-v-1"><div
class="menu"><BlogArchive><div
class="vmenu2"><a
href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div></BlogArchive></div><br></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"
height="15"></td></tr></table><!----------
 logo ma ----------------------------><table border="0"
width="99%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
width="31%"><div
class="menu-b-5"></div></td><td
 width="69%"><div class="menu-b-1"><div
class="menu-b-text">
ساعت</div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"><div class="menu-v-1"><div
class="menu"><center><!----------
address-logo ----------><br><div
style="text-align: center;"><embed
src="http://www.609.ir/Clock/Sport/Sport_8.swf" width="150px"
height="150px" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"
/><br></div>
<br><!---------- address-logo
----------><!------------ cod-logo
------------><input class="mailbtn" name="T1"
size="21"  style="border-collapse: collapse; border: 1px solid
#FFFFFF;; color:#000000; font-family:Tahoma; font-size:8pt; width:151;
height:19; letter-spacing:1pt; vertical-align:baseline;
padding-left:4px; padding-right:4px; padding-top:1px;
padding-bottom:1px; background-color:#FFFFFF;
background-image:url('http://themeupload.theme-designer.com/31/image/27.jpg');
 background-repeat:no-repeat" value=":: به امید برد :: "
tabindex="0"><!------------ cod-logo
------------><br><br></div></div></center></td></tr><tr><td
 colspan="2"
height="15"></td></tr></table><!----------
 logo ma
----------------------------><BlogLinkDumpBlock><table
 border="0" width="99%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
width="31%"><div
class="menu-b-6"></div></td><td
 width="69%"><div class="menu-b-1"><div
class="menu-b-text">    <span
lang="fa">لینکستان</span></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"><div class="menu-v-1"><div
class="menu"><BlogLinkDump><div
class="vmenu2"><a target="_blank"
title="<-LinkDescription->"
href="<-LinkUrl->"
><-LinkTitle-></a></div></BlogLinkDump><div
 class="vmenu2"><a href="javascript:void(0)" onclick
="OpenLD();">لیست تمام پیوند
ها</a></div><br></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"
height="15"></td></tr></table></BlogLinkDumpBlock><!----------
 block left -------------------------><table border="0"
width="99%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td
width="31%"><div
class="menu-b-10"></div></td><td
 width="69%"><div class="menu-b-1"><div
class="menu-b-text">    <span
lang="fa">امکانات
+</span></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"><div class="menu-v-1"><div
class="menu"><div class="text">جهت اطلاع از تنظیمات
 و ویــــرایش این قالب اینجا را کلیک
کنید.<br><br><center><a
 target="_blank" title="جهت اطلاع از تنظیمات و ویرایش این قالب اینجا را
کلیک کنید " href="http://www.1code.mihanblog.com">.:: کلیک کنید
::.</a></center><br></div></div></div></td></tr><tr><td
 colspan="2"
height="15"></td></tr></table><!----------
 block left
-------------------------></td><td
width="19" valign="top" style="font-family: Tahoma; font-size: 8pt;
color: #333333; line-height:
150%"><br></td></tr></table></td></tr><tr><td><table
 border="0" width="100%" cellspacing="0"
cellpadding="0"><tr><td> </td></tr><tr>  
 <td height="41" style="background-image:
url('http://dl-98fazmusic.persiangig.com/esteghlal-mihanblog/22.jpg');
background-repeat: repeat-x" bgcolor="#353535"><p
align="center"><div class="menu"><p
align="center" dir="ltr"><font
color="#F5C906">.::   Weblog Theme
By    :</font><font
color="#D1D1D1"><a title="تک کد" target="_blank"
 href="http://www.1code.mihanblog.com/"><font
color="#FFFFFF">www.1code.mihanblog.com</font></a></font><font
 color="#FFFFFF">
::.</font></div></td></tr></table></td></tr></table></td></div><div
 style="height:1px; overflow:hidden;
width:100%;"><br><h1><a
href="http://www.1code.mihanblog.com" >قالب
وبلاگ
             </a></h1></div></body></html>

 استقلالی درسیستم بلاگفا(قالب فرهاد مجیدی) امکانات مانند اوقات شرعی و...   


<html>
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link href="http://night-skin.com/template/64/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a rel='nofollow' href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
  document.write ( strResult ) ;
 }
 function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>

</head>

<body>
<!-- Begin night-skin.com loading web --><script src='http://night-skin.com/blogcode/loading/js/11.js' ></script><!-- End night-skin.com loading web -->

<div align=center><div style="width:1000">

<div class=Pichak>

<div id=header>
<div class=top-BlogTitle></div>
<div class=top-menu><div class=BlogTitle><-BlogTitle-></div><div class=Description><-BlogDescription-></div></div>

<div class=top-menu2>
<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:450">
<a href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a> |
<a   href="/posts">عناوین مطالب</a> |
<a target="_blank"  href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a> |
<a title="نایت اسکین" href="http://night-skin.com" target="_blank" >قالب وبلاگ</a> |
<a   href="<-BlogProfileLink->" target="_blank" >پروفایل</a>
</div></div></div>

<div id=main-back>

<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<BlogProfile><div class="TopSid"><div class=TopSid2>درباره وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<BlogPhoto><center>
<img src="<-BlogPhotoLink->"></center></BlogPhoto>
<br> <-BlogAbout->
</div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogProfile>


<BlogAuthorsBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>نویسندگان</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogAuthors>
<div class=li-Sid><a   href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div>
</BlogAuthors>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogAuthorsBlock>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>جستجو در وبلاگ</div></div>
<div class=CenterSid>
<!--strat google search code by night-skin.com--><center>
<form target=_new method=get action=http://www.google.com/search>
<table style='width:128px;font-size:9pt;font-family:Tahoma'>
<tbody><tr><td><center><a target=_new href=http://night-skin.com/blogcode/google>
<img border=0 src=http://night-skin.com/blogcode/google/3.jpg alt=Google>
</a><input name=q size=15 maxlength="255"><br>
<input type="submit" name="btnG" value="Search"><br>
<input value=<-BlogUrl-> type=radio name=sitesearch checked=''>در این وبلاگ
<br><input type=radio name=sitesearch value="">در كل اینترنت
<input type=hidden name=ie value=UTF-8><input type=hidden name=oe value=UTF-8><br>
</center></td></tr></tbody></table></form></center><!--finish google search code by night-skin.com-->
</div>
<div class=LowSid></div>

<BlogCategoriesBlock>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>موضوعات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogCategories>
<div class=li-Sid><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogCategoriesBlock>

<BlogLinksBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک دوستان</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://night-skin.com">قالب وبلاگ</a></div>
<BlogLinks><div class=li-Sid><a rel="nofollow" target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب های نایت اسکین" href="http://night-skin.com/template">قالب های نایت اسکین</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogLinksBlock>

<BlogTagsBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>برچسب‌ها وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogTags>
<div class=li-Sid><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></a></div>
</BlogTags>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogTagsBlock>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>تاریخ و اوقات شرعی</div></div>
<div class=CenterSid>
<!-- Begin wWw.Night-Skin.com Prayer Times Code --><script type="text/javascript" language="javascript" src="http://night-skin.com/tools/owghat/white.php"></script><script language="javascript">var CurrentDate= new Date(); var JAT= 1;  function pz() {};init();document.getElementById("cities").selectedIndex=12;coord();main();</script><noscript ><a href="http://night-skin.com/">ابزار نمایش اوقات شرعی</a><a href="http://night-skin.com/tools">منبع ابزارهای وبلاگ نویسان</a></noscript><!-- End wWw.Night-Skin.com Prayer Times code -->
<center><body style="text-align:center"><script type='text/javascript' language='javascript' src='http://night-skin.com/blogcode/rooznama/date.php?FFFFFFAX000000BXtahomaCX9DX1EXdashedFXFFFFFFGX0HX0IX000000JX000000KX000000LX000000MX'></script></center>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک های مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
            <table cellspacing="5" cellpadding="0" border="0" align="center"><tbody><tr><td>
<p align="right"><FONT
color=#000000 size=2>
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://backlinkha.ir/">افزایش رتبه گوگل</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://yas-theme.com/">قالب وبلاگ</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://night-gallery.ir">گالری عکس</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://7wills.com">وصیت نامه آنلاین</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://tgame.ir">بازی آنلاین</a></font></p>
<!-- Night-skin.com --><CENTER>
<P style="MARGIN: 0px; COLOR: #ffffff"><A title=night-skin.com
href="http://night-skin.com/" target=_blank><IMG
src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/topmagazine.gif" alt="مجله نایت پلاس"
border=0></A></P>
<DIV style="BACKGROUND: url(http://night-skin.com/blogcode/sms/bg.gif) repeat-y; PADDING-BOTTOM: 3px; FONT: 11px tahoma; WIDTH: 160px; BORDER-BOTTOM: #20c0c8 1px solid">
<div align=right> <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-84.html" title="فرهنگ و هنر"><FONT
color=#000000 size=2>مجله فرهنگ و هنر</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-147.html" title="ورزش"><FONT
color=#000000 size=2>مجله ورزشی</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://news.night-skin.com" title="اخبار"><FONT
color=#000000 size=2>مجله خبری</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-14.html" title="خانواده"><FONT
color=#000000 size=2>مجله خانواده</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-127.html" title="سلامت"><FONT
color=#000000 size=2>مجله سلامت</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-66.html" title="سرگرمی"><FONT
color=#000000 size=2>مجله سرگرمی</FONT></A></div><CENTER><hr size="1" color="#E5E5E5" /><A
href="http://night-skin.com/blogcode/magazine" target=_blank><FONT
color=#000000 size=2>دریافت کد
مجله</font></A></CENTER>
</DIV></CENTER><!-- Night-skin.com -->
</td></tr></tbody></table></div>
<div class=LowSid></div>

</div>
</div>

<div class=main>

<div class=post>
<!-- Begin www.Night-Skin.com Translate code --><script type="text/javascript" src="http://www.night-skin.com/tools/translator/translate/?width=520&bdcolor=&bgcolor="></script><!-- End www.Night-Skin.com Translate code -->

<BLOGFA>
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2><div class=Post-title><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
</div>
               
<div class=C-post><div class=CenterPost><-PostContent->
<br><br><BlogExtendedPost><b><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></b><br></BlogExtendedPost>
</div></div>

<div class=LowPost><div class=Comment>تاریخ : <-PostDate-> | <-PostTime-> | نویسنده : <-PostAuthor-> | <BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div></div>
</BLOGFA>

<BlogNextAndPreviousBlock>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#0b6cc2;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #0b6cc2;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#0b6cc2;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#0b6cc2;    border:1px solid #0b6cc2;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#0b6cc2">
<< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
       <BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#0b6cc2">مطالب
قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>

<div style="width:100%;text-align:center;font-size:8pt;color:#0b6cc2;height:30;"><br>
<b><font size="1">.:</font></b>    <a title="قالب وبلاگ" href="http://night-skin.com" target="_blank"><font color="#0b6cc2"> Weblog Themes By <b>Night Skin </b></font></a><b><font size="1">:.</font></b>

</div></div>


<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آخرین مطالب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div>
<div class=LowSid></div>

<BlogLinkDumpBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پیوندهای روزانه</div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://night-skin.com">قالب وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="ابزار وبلاگ نویسی" href="http://night-skin.com/blogcode">ابزار وبلاگ نویسی</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو لینکها</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogLinkDumpBlock>

<div class=TopSid><div class=TopSid2>فال حافظ</div></div>
<div class=CenterSid>
<center><script language="javascript" src="http://night-skin.com/fal/code.js"></script></center>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آرشیو مطالب</div></div>
<div class=CenterSid><BlogArchive maxitems="8" archivetitle="آرشیو " >
<BlogArchive>
<div class=li-Sid><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پیوندهای مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="آمارگیر حرفه ای وبلاگ" href="http://night-skin.com//">آمارگیر حرفه ای وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="آپلود عکس" href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="تعبیر خواب" href="http://night-skin.com/blogcode/tabir-e-khab">تعبیر خواب</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="بازی آنلاین" href="http://game.night-skin.com/">بازی آنلاین</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="فال حافظ" href="http://night-skin.com/blogcode/falehafez">فال حافظ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="تصاویر زیباسازی وبلاگ" href="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi">تصاویر زیباسازی وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="موسیقی لایت در وبلاگ" href="http://night-skin.com/light">موسیقی لایت در وبلاگ</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>امکانات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
<-BlogCustomHtml-><br>

</div>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div></div></div></div><div class=footer><div class=Fo1><a title="قالب های نایت اسکین" href="http://www.night-skin.com"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a title="قالب های نایت اسکین" href="http://night-skin.com"target="_blank"> نایت اسکین </a> | Weblog Themes By : <a title="قالب های نایت اسکین"  href="http://night-skin.com"target="_blank"> night-skin.com </a>
</div></div></div></div>
<SCRIPT>
ap_showWaitMessage('waitDiv', 0)
</SCRIPT>
</body>
</html>

استقلالی درسیستم بلاگفا(قالب فرهاد مجیدی)ساده وبدون امکانات

<html>
<head>
<title><-BlogAndPostTitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="author" content="<-BlogAuthor->">
<meta name="language" content="Farsi">
<meta name="description" content="<-BlogAndPostTitle-> - <-BlogDescription-> - <-BlogTitle->">
<meta name="keywords" content="<-BlogAndPostTitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<link href="http://night-skin.com/template/64/style.css" type="text/css" rel="stylesheet">

<script  language="javascript">
  function GetBC(lngPostid)
   {
       intTimeZone=<-BlogTimeZone->;
       strBlogId="<-BlogId->";
       intCount=-1;
       strResult="";
       try {
      for (i=0;i<BlogComments.length;i+=2)
      {
           if (BlogComments[i]==lngPostid)
           intCount=BlogComments[i+1] ;
      }
           }  catch( e) {
           }
    if ( intCount==-1)  strResult="آرشیو نظرات";
    if ( intCount==0)  strResult="نظر بدهید";
    if ( intCount>0)  strResult=intCount + " نظر" ;
 
  strUrl="http://commenting.blogfa.com/?blogid=" +strBlogId + "&postid=" + lngPostid + "&timezone=" + intTimeZone ;
  strResult ="<a rel='nofollow' href=\"javascript:void(0)\" onclick=\"javascript:window.open('" + strUrl + "','blogfa_comments','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px')\" >" +  strResult + " </a>" ;
  document.write ( strResult ) ;
 }
 function OpenLD()
{
  window.open('LinkDump.aspx','blogfa_ld','status=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,menubar=no,location=no ,width=500px,height=500px');
  return true;
}
</script>

</head>

<body>

<div align=center><div style="width:1000">

<div class=Pichak>

<div id=header>
<div class=top-BlogTitle></div>
<div class=top-menu><div class=BlogTitle><-BlogTitle-></div><div class=Description><-BlogDescription-></div></div>

<div class=top-menu2>
<div style="float:right;width:0px;direction:rtl; height:20px"></div>
<div style="float:right;width:450">
<a href="<-BlogUrl->">صفحه اصلی</a> |
<a   href="/posts">عناوین مطالب</a> |
<a target="_blank"  href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a> |
<a title="نایت اسکین" href="http://night-skin.com" target="_blank" >قالب وبلاگ</a> |
<a   href="<-BlogProfileLink->" target="_blank" >پروفایل</a>
</div></div></div>

<div id=main-back>

<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<BlogProfile><div class="TopSid"><div class=TopSid2>درباره وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<BlogPhoto><center>
<img src="<-BlogPhotoLink->"></center></BlogPhoto>
<br> <-BlogAbout->
</div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogProfile>


<BlogAuthorsBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>نویسندگان</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogAuthors>
<div class=li-Sid><a   href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></div>
</BlogAuthors>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogAuthorsBlock>

<BlogCategoriesBlock>
<div class=TopSid><div class=TopSid2>موضوعات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogCategories>
<div class=li-Sid><a href="<-CategoryLink->"><-CategoryName-></a></div>
</BlogCategories>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogCategoriesBlock>

<BlogLinksBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک دوستان</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://night-skin.com">قالب وبلاگ</a></div>
<BlogLinks><div class=li-Sid><a rel="nofollow" target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></div></BlogLinks>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب های نایت اسکین" href="http://night-skin.com/template">قالب های نایت اسکین</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogLinksBlock>

<BlogTagsBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>برچسب‌ها وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogTags>
<div class=li-Sid><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a> <span dir="rtl">(<-TagCount->)</span></a></div>
</BlogTags>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogTagsBlock>


<div class="TopSid"><div class=TopSid2>لینک های مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
            <table cellspacing="5" cellpadding="0" border="0" align="center"><tbody><tr><td>
<p align="right"><FONT
color=#000000 size=2>
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://backlinkha.ir/">افزایش رتبه گوگل</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://yas-theme.com/">قالب وبلاگ</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://night-gallery.ir">گالری عکس</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://7wills.com">وصیت نامه آنلاین</a><br />
<img src="http://night-skin.com/public/images/icon_green-check.png" /> <a target="_blank" href="http://tgame.ir">بازی آنلاین</a></font></p>
<!-- Night-skin.com --><CENTER>
<P style="MARGIN: 0px; COLOR: #ffffff"><A title=night-skin.com
href="http://night-skin.com/" target=_blank><IMG
src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/topmagazine.gif" alt="مجله نایت پلاس"
border=0></A></P>
<DIV style="BACKGROUND: url(http://night-skin.com/blogcode/sms/bg.gif) repeat-y; PADDING-BOTTOM: 3px; FONT: 11px tahoma; WIDTH: 160px; BORDER-BOTTOM: #20c0c8 1px solid">
<div align=right> <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-84.html" title="فرهنگ و هنر"><FONT
color=#000000 size=2>مجله فرهنگ و هنر</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-147.html" title="ورزش"><FONT
color=#000000 size=2>مجله ورزشی</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://news.night-skin.com" title="اخبار"><FONT
color=#000000 size=2>مجله خبری</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-14.html" title="خانواده"><FONT
color=#000000 size=2>مجله خانواده</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-127.html" title="سلامت"><FONT
color=#000000 size=2>مجله سلامت</FONT></A><BR>
 <IMG src="http://night-skin.com/blogcode/magazine/images/arrow.png"> <A
href="http://night-skin.com/category-66.html" title="سرگرمی"><FONT
color=#000000 size=2>مجله سرگرمی</FONT></A></div><CENTER><hr size="1" color="#E5E5E5" /><A
href="http://night-skin.com/blogcode/magazine" target=_blank><FONT
color=#000000 size=2>دریافت کد
مجله</font></A></CENTER>
</DIV></CENTER><!-- Night-skin.com -->
</td></tr></tbody></table></div>
<div class=LowSid></div>

</div>
</div>

<div class=main>

<div class=post>

<BLOGFA>
<div class=TopPost>
<div class=TopPost2><div class=Post-title><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div></div>
</div>
               
<div class=C-post><div class=CenterPost><-PostContent->
<br><br><BlogExtendedPost><b><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></b><br></BlogExtendedPost>
</div></div>

<div class=LowPost><div class=Comment>تاریخ : <-PostDate-> | <-PostTime-> | نویسنده : <-PostAuthor-> | <BlogComment><script type="text/javascript">GetBC(<-PostId->);</script></BlogComment></div></div>
</BLOGFA>

<BlogNextAndPreviousBlock>
<style>.pging {    direction:rtl;    font-size:1.2em;    height:30px;    margin:40px 0 0;    color:#0b6cc2;    padding-bottom: 20px;    text-align: center;}
.pging a:link, .pging a:visited {border:1px solid #0b6cc2;    display:inline-block;    margin:0 3px;    padding:1px 5px;    text-decoration:none;}
.pging a:hover, .pging a:active {    color:#0b6cc2;}.pging a.current:link, .pging a.current:visited {    background-color:#0b6cc2;    border:1px solid #0b6cc2;    color:red;    cursor:text;}</style> <div class=pging>
<font face="Tahoma" style="font-size: 9pt">
<BlogPreviousPageBlock><a href="<-BlogPreviousPageLink->"><font color="#0b6cc2">
<< مطالب جدیدتر</font></a></BlogPreviousPageBlock>
       <BlogNextPageBlock><a href="<-BlogNextPageLink->"><font color="#0b6cc2">مطالب
قدیمی‌تر >></font></a></BlogNextPageBlock>
<br></font></font><br></div></BlogNextAndPreviousBlock>

<div style="width:100%;text-align:center;font-size:8pt;color:#0b6cc2;height:30;"><br>
<b><font size="1">.:</font></b>    <a title="قالب وبلاگ" href="http://night-skin.com" target="_blank"><font color="#0b6cc2"> Weblog Themes By <b>Night Skin </b></font></a><b><font size="1">:.</font></b>

</div></div>


<div class=Sid>
<div id=Sidebar>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آخرین مطالب</div></div>
<div class=CenterSid>
<BlogPreviousItems items="10">
<div class=li-Sid><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></div>
</BlogPreviousItems>
</div>
<div class=LowSid></div>

<BlogLinkDumpBlock>
<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پیوندهای روزانه</div></div>
<div class=CenterSid><BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" target="_blank" href="<-LinkUrl->" title="<-LinkDescription->"><-LinkTitle-></a></div>
</BlogLinkDump>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="قالب وبلاگ" href="http://night-skin.com">قالب وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a target="_blank" title="ابزار وبلاگ نویسی" href="http://night-skin.com/blogcode">ابزار وبلاگ نویسی</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="nofollow" href="javascript:void(0)" onclick ="OpenLD();">آرشیو لینکها</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div></BlogLinkDumpBlock>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>آرشیو مطالب</div></div>
<div class=CenterSid><BlogArchive maxitems="8" archivetitle="آرشیو " >
<BlogArchive>
<div class=li-Sid><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></div>
</BlogArchive>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>پیوندهای مفید</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="آمارگیر حرفه ای وبلاگ" href="http://night-skin.com//">آمارگیر حرفه ای وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="آپلود عکس" href="http://ups.night-skin.com">آپلود عکس</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="تعبیر خواب" href="http://night-skin.com/blogcode/tabir-e-khab">تعبیر خواب</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="بازی آنلاین" href="http://game.night-skin.com/">بازی آنلاین</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="فال حافظ" href="http://night-skin.com/blogcode/falehafez">فال حافظ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="تصاویر زیباسازی وبلاگ" href="http://night-skin.com/blogcode/tasvir-zibasazi">تصاویر زیباسازی وبلاگ</a></div>
<div class=li-Sid><a rel="dofollow" target="_blank" title="موسیقی لایت در وبلاگ" href="http://night-skin.com/light">موسیقی لایت در وبلاگ</a></div>
</div>
<div class=LowSid></div>

<div class="TopSid"><div class=TopSid2>امکانات وب</div></div>
<div class=CenterSid>
<div class=About>
<div style="text-align:center">
<-BlogCustomHtml-><br>

</div>
</div>
</div>
<div class=LowSid></div></div></div></div><div class=footer><div class=Fo1><a title="قالب های نایت اسکین" href="http://www.night-skin.com"target="_blank"> طراح قالب </a> : <a title="قالب های نایت اسکین" href="http://night-skin.com"target="_blank"> نایت اسکین </a> | Weblog Themes By : <a title="قالب های نایت اسکین"  href="http://night-skin.com"target="_blank"> night-skin.com </a>
</div></div></div></div>
</body>
</html>