سلامی می نمایم بر شما یاران، 
دراین روزهای بی باران،
 و ایام پر از سوز و گداز فصل تابستان،
سلامی می فرستم بر شما ای صوفیان، 
ای خرقه پوشان، 
الهی هیچوقت ناید بر شما حالی پریشان، 
 دورودی میرسانم بر همه خوبان،
و عیاران و طرران و درویشان و ترسایان،
و همه درد مندان و ضعیفان و محبان و سفیران و دلیران و همه خوبان، 
همه خوبید؟ای مردان ای همسنگران، 
دست خدا همراهتان، 
مستضعفان،زحمتکشان، 
یاری رسان کارگران،جادوگران اقتصاد ملک و ملک ایرانیان(اولین "م" با ضمه و دومین ملک "م"با کسره)
جانبازان ،معلولان و مصدومان وکارمندان 
صدایی نیست از سوی شما شیران،
شما ای دولتی مردان ایران،نگاهی صحبتی آهی،
نباشید در میان جامعه، سوزن میان معدنی کاهی،
شوید فریادرس این مردمان  ظلمت کش و محروم، 
نباشید از بر آن صندلی مغرور،مردم را کنید مغموم، 
روید در راه آن مردان، شهیدان،جوانمردان و سالار همه خوبان،حسین بن علی،سید و مولای همه پاکان، همه را گفتم و اما قطب دین حیدر، پسر عم محمد بر همه سرور.
در اینجا نام یک شخص همچنان خالیست. 
که او هست صاحب آدینه ها  مهدیست. 
سلام  من رسد آنجا اگر نامی از او خالیست. 
خداوندا نگهدارش اگر نامش در اینجا نیست.

بابک قدمی واریانی (ققنوس) 
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱.
 ساعت ۱:۳۸. بامداد