سلامی می نمایم بر شما یاران، 
دراین روزهای بی پایان،
 و ایام پر از سوز و گداز فصل پاییزان،
سلامی می فرستم بر شما ای صوفیان، 
ای خرقه پوشان، 
الهی هیچوقت ناید بر شما حالی پریشان، 
 دورودی میرسانم بر همه خوبان،
و عیاران و طرران و درویشان و ترسایان،
و همه درد مندان و ضعیفان و محبان و سفیران و دلیران و همه خوبان، 
همه خوبید؟ای مردان ای همسنگران، 
دست خدا همراهتان، 
بز شما مستضعفان،زحمتکشان، 
یاری رسان کارگران،جادوگران اقتصاد ملک و ملک ایرانیان(اولین "م" با ضمه و دومین ملک "م"با کسره)
جانبازان ،معلولان و مصدومان وکارمندان 
صدایی نیست از سوی شما شیران،
شما ای دولتی مردان ایران،نگاهی صحبتی آهی،
نباشید در میان جامعه، سوزن میان معدنی کاهی،
شوید فریادرس این مردمان  ظلمت کش و محروم، 
نباشید از بر آن صندلی مغرور،مردم را کنید مغموم، 
روید در راه آن مردان، شهیدان،جوانمردان و سالار همه خوبان،حسین بن علی،سید و مولای همه پاکان، همه را گفتم و اما قطب دین حیدر، پسر عم محمد بر همه سرور.
در اینجا نام یک شخص همچنان خالیست. 
که او هست صاحب آدینه ها  مهدیست. 
سلام  من رسد آنجا اگر نامی از او خالیست. 
خداوندا نگهدارش اگر نامش در اینجا نیست.

بابک قدمی واریانی (ققنوس) 
جمعه ۱۳۹۸/۰۶/۲۱.
 ساعت ۱:۳۸. بامداد 

مدحی در فراق یار،
به یاد مرحوم مغفور جنت مکان :
جناب آقای ناصر حجازی اسطوره ای بی بدیل./
دروازه بانی پرتوان،مانند طوفان در میان،
جنگنده و یاری رسان از بهر دوستان و کسان،
رک گوی و عاری  از نشان،از هرچه رنگ ناکسان،
خطی نبود بیزار بود ،از هفت خطان شارلاتان،
یک رنگ و خالی از ریا،دشمن میشد با نابکار،
سد می نمود دروازه را،همچو سکندر زمان،
دروازه بان قرن بود،در کهنه قاره جهان،
دروازه بان تازی را بیرون میکرد از ان مکان.
یک توضیح که دروازه بان قرن آسیا محمد الدعایه از کشور عربستان بود .
او هم گلر خوبی بود ولی در بین بهترین ها یعنی تاصرخان حرف اول را میزد .به هرحال محمد الدعایه اول  ناصر حجازی دوم و نفر سوم هم احمد رضا عابد زاده شد.
نامبروان آسیا هرگز نبود از تازیها 
تک خال ان دروازه ها بود در میان تاجبها
یک نفرتی بود در دلم نسبت به این حجاز یها
آن دیگری لبریز بود ازعشق به این حجازی ها

بابک قدمی واریانی"ققنوس"