نورالله قدمی

جناب اقای نورالله قدمی متولد دی ماه 1319 در خانواده ای روستایی واقع در 25 كیلومتری شهركرج بدنیا امد.

اوتاسنین13-14 سالگی در همان روستا به گله داری همراه با پسرعمویش موسی قدمی كه اوهم دراینده پیشرفتهایی بزرگ درعالم ورزش اسكی روی اب بدست اورد وازطرف مطبوعات لقب پیر دریا گرفت وبه بهترین مربی تاریخ هرسه رشته اسكی تبدیل گشت.
درهمان سالها بود كه دولت انزمان تصمیم به درست نمودن سدی بزرگ مابین دره ای كه واقع درواریان قدیم نمود
وجهت تامین نیروی كار ازاهالی واریان استفاده نمود.پدر بنده هم كه بلندپروازی های خودش راداشت چوپانی را رها نمود و
خودرابه مهندسین امریكایی سازنده سدمعرفی نمود ومشغول به كار دراهنگری همان كارگاه های سدسازی شد
پدرم به علت شوق فراوان جهت پیشرفت جوشكاری وخورده كاری های اهنگری راباسرعت زیاد فراگرفت  تا اینكه
كارسد تمام شد.واوهم بخاطر رویاهایش مهاجرت نمود وبه شهركرج امد ودر كاروانسراسنگی نزد یكی از اقوام مادریم
مشغول به كارشد.پشتكار فراوان وقانع نبودن به جایگاهش اورا انسانی سختكوش وپرطاقت و وظیفه شناس به دیگران شناساند.
به جهت نزدیكی كارخانه ای به نام دنیای فلز وبه علت راضی بودن كارفرمایش وفراگیری اصولی كار با اهن سرد به راحتی دران 
كارخانه مشغول به كار گشت.دریكی ازخاطراتش میگوید تازه دستگاه های نورد ورق ولوله ازامریكا وارد شده بود وجهت اشنایی
با دستگاه سه نفر مامور به فراگیری كار با ان دستگاه شدند كه یكی ازانها نورالله قدمی بود.
اودرادامه میگوید وقتی به محا اموزش رسیدیم سریع ان دونفر دیگر خودرا مشغول به راحترین كار باان دستگاه نمودند
كه از قضا یكی ازانها همولایتی پدرم بود واوخودرا مسئول فشار دادن یك كلید نمود ودیگری هم دیگركار راحت را برداشت وپدرم 
مشغول به سخت ترین كار با دستگاه شد.بعلت داشتن سواد درانموقع كه ششم به عبارتی لیسانس الان محاسبه میشود
مشغول به اندازه گیری زوایا وكاركردن با گلوگاه دستگاه نوردلوله وپروفیل و ورق شد.بعدازاتمام دوره هرسه با یك درجه
اموزش راتمام كردند وبه كارخانه برگشتند.ولی معلوماتی كه ان سه نفرداشتند قابل مقایسه نبود.فشاردادن دكمه كه 
بسیار كار راحتی بود وهمه ازپسش برمیامدند.دیگری هم برش بود كه انهم قابل جانشین بود.ولی كاری كه پدرم
یادگرفته بود هیچكس ازعهده اش برنمی امد واگربه مرخصی میرفت جایگزینش كسی نبود.همین پشتكار بود كه باعث شد كارخانه به 
علم پدرم وابسته باشد وحقوقی مضاعف بردیگران میگرفت.
خاطره ای دیگر كه سكوی پرتابش شد بدین شرح است
هر روز كارگران به عنوانهای بسیار مرخصی میگرفتند كه به بیمه مراجعه كنند وتمدید نمایند ومهر بیمه به دفترچه شان بخورد.
فكری به مغز جوان افتاد وبه سركارش وبعدازان به مدیرش گفت چنانچه اجازه بدهید هفته ای یكبار من حاضرم
تا دفترچه كارگران راجمع كرده وبا دوساعت مرخصی تمام كارهایشان را انجام دهم .هم مدیر وهم سركار ازاین پیشنهاد خوششان امد.
وقبول كردند واولین مسئولیت اقای قدمی درقبال همكارش بدین صورت كلیدخورد.دوماه گذشت بعلت بالا رفتن راندمان كاری و
نظم داخلی پدرم ارتقای پست گرفت وبعدازبازنشستگی سركار انزمان اوسمت سركاری راقبول نمود.
میل به پیشرفت ونشان دادن استعدادهای دیگرش را باتشكیل تعاونی خواروبار كارگران وبعدازان تشكیل گروهی از نخبگان ان شركت 
خودراتا مدیریت صنف ونمایندگی كارگران در وزارت كار بالا كشید وبعلت بومی بودن باسرعت شگرف تبدیل به یكی از 
نمایندگان كارگری شهركرج وباهمان تعجیل به سمت رییس صنف كارگران شهرستان كرج وحومه تبدیل گشت وشروع به كارهای سیاسی نمود
سال 1349 خودراكاندید انجمن شهر وروستا نمود وبا بالاترین رای به عنوان لیدر ان تشكل منصوب شد.
حدودپنج سال كارهایی جهت ارتقای شغلی كارگران وامنیت شغلی انان وبطور كل غرق در مشكلات كارگران ورایزنی با بزرگان شهر وبعد وزیر كاراموراجتماعی 
رابه چالش طلبید هنوز سن او تازه سی ویا سی ویكی دوسال میشد.تا اینكه به سال 1353 دوستان كارگرش واهالی كلیه روستاهای جاده چالوس از بیلقان تا
گته ده ودیزین همه از او حمایت نموده وبه شدت اورا تشویق به كاندیداشدن جهت ورود به مجلس شورای ملی انزمان نمودند
تا سرانجام اوخودراكاندید نمود وبا كمترین هزینه وتبلیغات وبه علت صداقت كاری وعملی تمام هم پیمانانش باتمام قوا به یاریش امدند
تمامی كارگران كارخانجات انزمان مانند جهان چیت ودنیای فلز و اتحاد بیش 50 تا60 روستای جاده چالوس اهالی حصارك بالای انموقع وكمال اباد وهرانكس كه عرقی به شهرش داشت به او رای دادند ودرهمان دوراول با بالاترین رای به مجلس ورود كرد و با35 سال سن تبدیل به جوانترین ورودی انزمان مجلس شد
وتا امروز كه بیست وچهار دوره پهلوی وده دوره بعدازانقلاب وبه عبارتی صحیح از كورش تا امام وازامام تا الان تنها نماینده بومی وكرجی والاصلی میباشد كه از حوزه انتخابیه كرج به مجلس دخول پیدانموده و35سال سنش هم ركوردی دست نخورده باقی مانده است.
 
انشالله قسمت دوم وكارها اساسی وزیربنایش را درهمین وبلاگ به عرض حضورتان خواهم رساند.من بابك قدمی واریانی چهارمین فرزند ایشان میباشم
واحساس غرور میكنم كه همچین پدری دارم.دراولین فرصت مطالب تكمیلی را به سمعتان میرسانم .خدایارونگهدار همه تان باشد.

بابك قدمی واریانی

برچسب ها: نورالله قدمی، نماینده، مجلس شورای ملی،


تاریخ : پنجشنبه 12 فروردین 1395 | 03:17 ب.ظ | نویسنده : بابک استقلالی | نظرات

تاریخ : سه شنبه 3 فروردین 1395 | 05:24 ب.ظ | نویسنده : بابک استقلالی | نظرات