اول بایدازخداوندیزدان

دوم همت دلیران

سوم ندای یاوران

چهارم شانس ایرانیان

تیم ملی ایران

به نیکی یاد واین بردرا باتمام شیرینی وحلاوتش به کام خودمان وبچه های شیردل تیم ملی زهرنکنیم.
هرجورکه به این بازی نگاه کنیم کره جنوبی تیم تر وبهترازمابازی کرد وما این بردراتاحدودی باشانس واقبال بردیم.ولی ازقدیم گفتند اگرشانسی وجودداشته باشه همیشه سمت جایی میرود که انسجام ولیاقت بیشتری داره واینجاست که بایدبه بچه های لایق وشایسته تیم ملی  شادباش وسرسلامتی بگوییم.وازمربی شجاع وبادرایت تیم ملی ایران قدردانی کنیم وتفاوتی که مربیان اروپایی وایرانی راازهم مجزامیکندرابه عینه ببینیم وبپذیریم.خداوکیلی اگر سرمربی این بازی ایرانی بود حتی فرض کنیم خودشما فرض محال که محال نیست.وجدانا شما علی کریمی رابیرون میذاشتین ویاخلعت بری تندوتیزراروی نیمکت نگه میداشتین ویک ربع اخربازی میدادین.ایاقلعه نوعی ((که مربی تیم محبوبم هم هست))که درحال حاضرپرافتخارترین مربی وطنیست این کشش وانگیزه لازم را به اشخاصی مثل اشکان دژاگه وقوچان نژادمیدادتا ازاروپا بیاییند ودرتیم ملی برای ما ازدل وجون مایه بزارند.

جوادنکونام

این را دقیقا همه مامیدونستیم که تاحدود70تا80درصداین بازی برای کی روش باعنایت به باخت به لبنان بازی مرگ وزندگی بود مخصوصا باترکیبی که چیده بود وشکست دراین بازی عواقب بسیارگرانی برایش رقم میزد.

کارلس کی روش

ولی یک مربی تحصیل کرده ودوره دیده وسردوگرم فوتبال رادردورده باشگاهی ((رئال مادریدسزمربی بودودرمنچستر کمک سرالکس فرگوسن کبیربود))چشیده برایش بازی درلحظه مهمه نه عاقبت اندیشی که فردا چه شود ومیمانم یانه؟باهمان تفکرومنطق که برخاسته ازمکتبش هست به این بازی نگاه میکنه وبرخلاف همه با شجاعت که اگه میباختیم همه امان میگفتیم حماقت!!ازبردایران سخن میگه وروح برد وانگیزه نباختن درخانه رادرکالبدبازیکنان ودروهله بعد تماشاگران وپای تلویزیون نشینان میدمد.

اشکان دژاگه

این همه حرف وسخن گفتیم وبرزبان راندیم وبرکیبوردنشاندیم تا بگوییم یکصدهمه باهم از:

شجاعت وشهامت

لیاقت ومتانت

صبوری وصداقت

یکرنگی واصالت

تکنیکهاومهارت

بزرگی وسخاوت

شیرینی وحلاوت.....

...بازم بگم ؟

بچه هامتشکریم !بچه متشکریم

تیم ملی ایران

ازتدارکات تیم تا توپ جمع کنان وفیلمبرداران وهرکس که به نوعی گوشه ای ازکارراگرفته وکمک رسان بود ازان یکصدواندی تماشاگر که حتی یک تماشاگرنما هم به خودش جرات داخل شدن به این جمع یک دل وبی ریا فارغ ازهررنگی, قرمز, ابی, زردقناری, قوی انزلی ,فولهام لندنی,بلژیکی ولی ایرانی, بزرگ شده درالمان ولی مفتخربه ایرانی,همه درزیرپرچم اغشته به خون شهیدانی,همه باهم بانگ براوردند:
زنده بادایران
 و

برقرار ایرانیست


                                                 بابک استقلالی خادم وخدمتگزار استقلالی
 
اخرین تمرین بازیکنان قبل ازبازی باکره جنوبیطبقه بندی: جام جهانی برزیل ،
برچسب ها: استقلال تهران، سایت رسمی استقلال تهران، حرف دل، شجاعت، شهامت، متانت، رقابت، مهارت، سرالکس فرگوسن، کبیر، سرمربی، کارلس کی روش، احساسی، منطق، دوره دیده،


تاریخ : چهارشنبه 26 مهر 1391 | 05:00 ق.ظ | نویسنده : بابک استقلالی | نظرات